Pravila in pogoji sodelovanja v natečaju “Poišči cvet, ki polepša tvoj svet”

PRAVILA IN PRAVNI POGOJI SODELOVANJA V NATEČAJU ZA LEPŠO ŠOLO  “POIŠČI CVET, KI POLEPŠA TVOJ SVET” (marec, 2024) 

Splošne določbe: Projekt »Za lepšo šolo« izvaja družba HIŠA IDEJ d.o.o., Plečnikova ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju Hiša idej) za družbo MERKUR trgovina d.o.o. (v nadaljevanju MERKUR), ki je donator projekta. V okviru projekta, ki bo potekal v šolskem letu 2023/24, bo izveden natečaj na temo Polešajmo okolico šole / Poišči cvet, ki polepša tvoj svet. Projekt je namenjen vsem slovenskim javnim in zasebnim osnovnim šolam (v nadaljevanju OŠ). Spremljati ga je možno na spletni strani www.zalepsosolo.si.

Namen projekta: Namen projekta je vzpodbuditi osnovnošolske otroke, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu, prebudijo vrtnarja v sebi na področju, ki jim je najbližje, in na ta način, s pomočjo mentorjev, izboljšajo šolsko okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje. Še več pa lahko naredijo, če združijo moči in če se ob tem še povežejo z naravo opazujejo in spoštujejo njeno vrednost in lepoto. Hkrati jih želimo vzpodbuditi, da spoznajo pomen lastne oskrbe hrane, brez katere ni življenja na zemlji.

Način sodelovanja v natečaju: K projektu lahko OŠ pristopijo z izpolnitvijo elektronske prijavnice, dostopne na spletni strani www.zalepsosolo.si. Po opravljeni elektronski prijavi prejme mentor na elektronski naslov, ki ga je vnesel v obrazcu, povratno elektronsko sporočilo s povezavo na podstran, na katero naloži med 1-3 fotografije, posnete na vrtu, sadovnjaku ali kjerkoli kar asociirana na z rastlinami izpolnjeno okolje. Vsako fotografijo poimenuje z umetniškim naslovom, saj bo le naslov tisti, ki bo viden vsem v času glasovanja. Podatek o tem, kateri »šoli« pripada fotografija/posnetek, v času glasovanja ne bo viden. Primer za naslov fotografije: Cvetoči objem / Ples ob sončnem zahodu / Jutro na vrtu/ Večer na bakonu …

Fotografije morajo biti posnete z digitalnim fotoaparatom ali mobilnim telefonom v čim višji resoluciji. Sistem bo omogočil nalaganje le tistih fotografij, ki bodo v naslednjih tehničnih okvirih:

velikost daljše stranice naj bo med (minimalno) 1500 pixelov in (maksimalno) 2200 pixelov. Velikost datoteke ne sme presegati 1MB. Datoteka naj bo shranjena v RGB barvnem prostoru (na telefonih in digitalnih fotoaparatih je to avtomatsko), fotografija mora biti dovolj izostrena. Fotografije, ki ni dovolj jasna, ali pa da iz fotografije ni razvidnega jasnega subjekta, ne bomo odobrili.

Vsako prijavljeno fotografijo morajo mentorji hraniti v originalu, ki mora biti v minimalni velikosti 6 mega pixelov, da jo bomo v primeru, če bo med 3 z največ glasovi sprintali v velikosti 50 x 50 cm.

Kako mentor izbere fotografije? S katerimi fotografijami bo šola sodelovala, izbere mentor vsake OŠ sam. Sodelujejo lahko vsi učenci ne glede na starost in spol, mentor pa izbere od 1 do 3 najlepše oz. najprimernejše fotografije, ki jih bo naložil na podstran za sodelovanje v glasovanju, v prijavnici pa obvezno navede osnovno šolo, avtorja z imenom in priimkom ter starost. Vsaka prijavljena šola, ki bo poslala vsaj eno fotografijo, ki ustreza pravilom tega natečaja, bo prejela – 5 paketov različnih semen.

Rok za oddajo fotografij je ponedeljek, 22. 4. 2024 (do polnoči). Vse prejete fotografije, ki bodo ustrezale zahtevam (vsaka fotografija mora biti poimenovana in imeti dovolj veliko resolucijo), bodo uvrščene v glasovalni izbor. Glasovanje bo javno in bo potekalo v času od 29. 04.- 15. 5. 2024 (do polnoči) na spletni strani projekta www.zalepsosolo.si.

Novica z razglasitvijo 3 fotografij z največ glasovi bo objavljena, 16. 5. 2024, v teku dneva. Objavljena bo na spletni strani projekta www.zalepsosolo.si.

Mentorji vseh treh zmagovalnih fotografij bodo dodatno obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki so ga podali ob prijavi.

 

NAGRADE ZA SODELOVANJE:

Vsaka šola prejme paket semen, ki je sestavljen iz naključno izbranih vrečic naslednjih semen:

GLAVNE NAGRADE:

Prve tri fotografije, ki bodo prejele največ glasov, bomo dodatno nagradili sadikami, zmagovalna fotografija pa bo izpostavljena tudi v MERKURjevem letaku.

 1. Nagrada: 100 sadik
 2. Nagrada: 50 sadik
 3. Nagrada: 30 sadik

Prve tri fotografije bomo digitalno natisnili v večji dimenziji 50 cm x 50 cm.

Prvi dve nagrajeni osnovni šoli bo obiskala tudi ekipa ZLŠ in posnela kratek 60 s prispevek oz. bomo zmontirali prispevek zi prispelega materiala, ki bo objavljen na spletni strani ZLŠ in na MERKURjevih družabnih omrežjih. S prijavo na natečaj se strinjate, da bomo snemali na vaši šoli.

Odločitev o izbranih fotografijah je dokončna in pritožba nanjo ni možna.

Vse nagrade zagotovi družba MERKUR.

Več informacij o projektu in prijavi dobite na spletni strani www.zalepsosolo.si ali na elektronskem naslovu prijava@zalepsosolo.si.

Pogoji za sodelovanje šol:

 1. Za pristop k sodelovanju morajo OŠ (mentor) najprej izpolniti in poslati elektronsko prijavnico, dosegljivo na naslovu zalepsosolo.si pod zavihkom »Prijavnica«, najkasneje v času do 22. 04. 2024. Ta prijavnica bo vsebovala ime in priimek mentorja, kontaktni elektronski naslov, ime osnovne šole, avtorja, katerega prijavlja fotografijo in naslov fotografije.
 2. Po opravljeni prijavi bo mentor na elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavnici, prejel avtomatično generirano sporočilo s povezavo na podstran strani zalepsosolo.si. Ob kliku na povezavo se bo odprlo novo okno, kamor bo potrebno naložiti vsako prijavljeno fotografijo posebej in ponovno navesti ime fotografije.
 3. Mentor lahko isto fotografijo prijavi le enkrat.
 4. V glasovanje bodo uvrščene le tiste fotografije, ki bodo izpolnjevale pogoje tega natečaja, in sicer: minimalne tehnične zahteve, vsebovati mora posnetek iz narave, ne sme vsebovati posnetka oseb ali katerega koli dela človeškega telesa. Fotografije, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo brez opozorila izbrisane.
 5. Fotografije, ki se objavijo na zalepsosolo.si, so last avtorjev, pri čemer avtor dovoljuje uporabo v namene promocije www.zalepsosolo.si.
 6. Zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) se OŠ zavezuje, da bo nosilec projekta (mentor) za udeležbo na natečaju »Za lepšo šolo«, foto material pripravil tako, da na njem ne bo zajetih oseb ali delov človeških teles in da bo vsebina zgolj posnetek narave, brez prizorov nasilja ali drugih neprimernih vsebin.
 7. Vsak mentor mora podati soglasje za obdelavo osebnih podatkov, da ga lahko organizator natečaja Hiša idej d.o.o. obvešča o projektu Za lepšo šolo.
 8. S poslano elektronsko prijavo mentor potrjuje, da so odgovorne osebe osnovne šole seznanjene s pravili in pravnimi pogoji sodelovanja, in da so bili nanje izrecno opozorjeni, ter dovoljuje, da Hiša idej d.o.o., Plečnikova ulica 7, 2000 Maribor, z namenom izvajanja natečaja »Za lepšo šolo« in promocijo slednjega, posreduje pridobljene podatke svojemu naročniku, podjetju MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, za te namene.
 9. Donator natečaja »Za lepšo šolo« je MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, ki bo z izbranimi OŠ sklenil donatorsko pogodbo za nagrade, ki bodo podeljene v tem natečaju. Sklenitev donatorske pogodbe in podpisana izjava o pridobitvi zahtevanih soglasij je pogoj za pridobitev donatorskih sredstev.

AVTORSKE PRAVICE

Vsak mentor, ki v imenu prijavitelja, ki je posnel fotografijo, pošlje fotografije izvajalcu natečaja jamči, da je fotografija, ki jo pošilja, prijaviteljevo samostojno avtorsko delo in da je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na tem avtorskem delu.

Nobena fotografija, ki jo mentor pošlje izvajalcu, ne sme biti najdena na spletu,.

Z oddajo fotografije mentor in prijavitelj brez nadomestila prenašata vse materialne avtorske pravice od 22. člena do 33. člena ZASP, zlasti pa:

 • uporabo avtorskega dela v telesni obliki obsega, ki obsega tudi pravico reproduciranja,
 • uporaba avtorskega dela v netelesni obliki (priobčitev javnosti),
 • uporaba avtorskega dela v spremenjeni obliki,
 • uporaba primerkov avtorskega dela,

na izvajalca, izvajalec pa na donatorja.

Prijavitelj in mentor na izvajalca, izvajalec pa na donatorja, preneseta vse materialne avtorske pravice v celotnem njihovem obsegu, ne glede na število izdelanih primerkov in za vse poznane medije in tehnike uporabe v času prenosa pravic. Prenos materialnih avtorskih pravice je izključen, vsebinsko, časovno in teritorialno neomejen in s pravico do nadaljnjega prenosa na tretje osebe. Prijavitelj in mentor se iz naslova prenosa materialnih avtorskih pravic na izvajalca in drugih pravic avtorja odpovedujeta vsakršnim zahtevkom, z izjemo moralnih avtorskih pravic, ki so neprenosljive. Prijavitelj in mentor izvajalcu z oddajo fotografije izrecno zagotavljata, da fotografijo uporabljata in oddajata z vednostjo in privoljenjem za namen sodelovanja, kot izhaja iz teh Pravil in pravnih pogojev. Dodatno zagotavljata, da bosta na poziv izvajalca nemudoma izročila tudi pisno privoljenje avtorja fotografije. Prijavitelj in mentor sta izvajalcu odškodninsko odgovorna v primeru, da nista avtorja oddanega avtorskega dela, da z oddajo fotografije kršita predpise, ki urejajo področje intelektualne lastnine ali druge zakonske predpise in v primeru, da soglasij in dovoljenj fotografiranih oseb za dogovorjeni čas, način in namen objave, kot izhaja iz teh splošnih pogojev nimata. V kolikor iz razlogov kakor koli povezanih z avtorsko pravico izvajalcu ali njegovemu naročniku, donatorju projekta družbi MERKUR trgovina, d. o. o. nastane škoda ali je zoper njiju začet sodni postopek, bosta tako prijavitelj kot mentor vanj vstopila in izvajalcu in njegovemu naročniku povrnila vsakršne stroške in škodo.

Z izpolnjeno, podpisano in poslano prijavnico mentor v imenu šole potrjuje, da v celoti sprejema pravila in pravne pogoje sodelovanja v projektu »Za lepšo šolo«.

Prijave na natečaj se zbirajo v dveh fazah: najprej v obliki elektronskih prijavnic preko spletne strani www.zalepsosolo.si in nato še preko aktivne povezave na podstran, kamor se nalagajo fotografije, prispele do vključno 22. 04. 2024. Upoštevane bodo le tiste fotografije, ki bodo pravočasno naložene.

Več informacij o natečaju in prijavi dobite na spletni strani www.zalepsosolo.si ali na elektronskem naslovu prijava@zalepsosolo.si. 

Pravni pogoji sodelovanja in varstvo osebnih podatkov:

Natečaj izvaja podjetje Hiša idej d.o.o., Plečnikova ulica 7, 2000 Maribor za naročnika MERKUR trgovina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo in obe družbi se zavezujeta, da bosta posredovane podatke varovali v skladu z zakonodajo in jih uporabljali ter računalniško obdelovali za namene projekta in promocije slednjega, s čimer se prijavitelj (Osnovna šola) strinja. Hkrati si Hiša idej, d. o. o. pridržuje pravico do spremembe natečajnih pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali druge narave. O poteku in morebitnih spremembah bo javnost obveščena na spletni strani www.zalepsosolo.si.

error: Vsebina je zaščitena!!