PRIJAVNICA

Jesenski natečaj je v teku. Več o naših natečajih bomo objavili, ko se vrnemo v stare tirnice.

OSTANITE ZDRAVI.

  PRIJAVNICA

  Soglašam, da organizator natečaja zgoraj navedene osebne podatke obdeluje z namenom obveščanja o projektu Za lepšo šolo in izključno z njim povezano vsebino.

  S klikom na gumb »POŠLJI PRIJAVO« se strinjate s Pravili in pravnimi pogoji sodelovanja v natečaju »Za lepšo šolo«, objavljenimi na spletni strani www.zalepsosolo.si. Vaše tukaj navedene podatke bomo uporabili izključno za informiranje o projektu Za lepšo šolo.

  Po prejeti elektronski prijavi vam bomo na elektronski naslov, ki ste ga navedli v zgornji e-prijavnici, poslali PRIJAVNI OBRAZEC, ki ga je potrebno izpolniti in skeniranega poslati na naslov prijava@zalepsosolo.si.

  Več informacij o natečaju in prijavi dobite na naši spletni strani www.zalepsosolo.si ali na naslovu prijava@zalepsosolo.si.

  NAŠI NATEČAJI SO NAMENJENI ŠOLSKIM PROJEKTOM

  SKUPAJ UREJUJEMO NOTRANJOSTI ŠOL, ŠOLSKE VRTOVE IN OKOLICO

  Vsebujejo pomembne informacije o poteku natečaja, zato priporočamo, da si jih predhodno preberete TUKAJ.

  Trenutno ne sprejemamo novih prijav.

  Projekt načrtujete skladno z vašimi šolskimi obveznostmi povsem neodvisno od nas. Vendarle pa morate upoštevati zadnji rok za dokončanje projekta, ki je naveden na prijavnici.

  Naredite vsaj 10 različnih fotografij stanja notranjosti šole oziroma šolske okolice še preden boste s projektom začeli. Med izvedbo in po njen bomo primerjali stanje in verjamemo, da bomo prav vsi prijetno presenečeni.

  Skupaj z učenci se prepustite valu kreativnosti. Mi vam lahko pomagamo pri realizaciji, če bomo vaš projekt prepoznali kot dodano vrednost vaši šoli oziroma šolski okolici.

  Izbranim šolam bo podjetje Merkur doniralo do 250 eur v materialu iz svojega prodajnega programa.

  ŠOLSKI PROJEKTI PO VAŠI MERI

  Vse urejeno – za lepšo šolo. Naredimo šole in šolske okoliše še lepše.

  IMATE VPRAŠANJE?

  Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja v zvezi z natečajem. Pišite nam na prijava@zalepsosolo.si.

  KAKO SE PRIJAVITE?

  Izpolnite zgornjo elektronsko prijavnico in prejeli boste prijavni obrazec, ki ga prav tako izpolnjenega pošljete nazaj na naš naslov prijava@zalepsosolo.si.

  PRIJAVNO OBDOBJE

  Projekti jesenskega natečaja so v teku.

  Vas zanimajo novosti? Prijavite se na novičke.

  PRAVILA IN PRAVNI POGOJI SODELOVANJA V JESENSKEM NATEČAJU ZA LEPŠO ŠOLO (oktober 2019)

  Splošne določbe: Projekt »Za lepšo šolo« izvaja družba HIŠA IDEJ d.o.o., Pupinova ulica 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju Hiša idej) za družbo Merkur trgovina d.o.o. (v nadaljevanju Merkur), ki je donator projekta. V okviru projekta, ki bo potekal v šolskem letu 2019/20, bosta izvedena dva natečaja, jesenski v mesecu novembru 2098 in drugi spomladi 2020. Projekt je namenjen vsem slovenskim javnim in zasebnim osnovnim šolam (v nadaljevanju OŠ). Spremljati ga je možno na spletni strani www.zalepsosolo.si.

  Namen projekta: Namen projekta je vzpodbuditi osnovnošolske otroke, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu, prebudijo mojstra v sebi na področju, ki jim je najbližje, in na ta način, s pomočjo mentorjev, izboljšajo šolsko okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje. Še več pa lahko naredijo, če združijo moči.

  Način sodelovanja v jesenskem natečaju: K projektu lahko OŠ pristopijo z izpolnitvijo elektronske prijavnice, dostopne na spletni strani www.zalepsosolo.si. Po prejeti elektronski prijavi prejme mentor povratno elektronsko sporočilo, ki vsebuje pripeto datoteko z razpisno dokumentacijo, in jo je potrebno ustrezno izpolniti. Žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe OŠ jo skenirate in pošljete na naš e-naslov prijava@zalepsosolo.si. Rok za oddajo prijavnice na jesenski natečaj je petek, 22. 11. 2019 (do polnoči). Izmed vseh OŠ, ki bodo pravočasno oddale prijavnico, bomo izbrali 15 tistih, ki bodo najbolje izkazovale in povezovale ustvarjalni duh, spretnost in znanje učencev in njihovih mentorjev ter na ta način prispevale k izboljšanju šolskega okolja. Način in postopek izbora petnajstih OŠ, ki bodo prejele donacijo družbe Merkur, in ki bodo sledile opisanim ciljem v »namenu projekta«, bo določil izvajalec projekta v sodelovanju s donatorjem, po njuni lastni presoji. V projektu morajo OŠ jasno opredeliti, zakaj bodo porabile sredstva, kako bo pridobitev izboljšala vsakdanje življenje učencev oz. ljudi ali živali v neposredni bližini šole. Upoštevane bodo le v celoti izpolnjene prijave z nedvoumnimi odgovori. Razglasitev petnajstih izbranih šol bo objavljena na spletni strani projekta v času do 2. 12. 2019, o čemer bodo prijavitelji tudi obveščeni. Odločitev o izbranih šolah je dokončna in pritožba nanjo ni možna.

  Merkur bo 15 izbranim projektom zagotovil donacijo v materialni protivrednosti do 250 EUR z DDV. Material morajo izbrane šole prevzeti najkasneje v roku 30 dni po objavi rezultatov izbora.

  Več informacij o projektu in prijavi dobite na spletni strani www.zalepsosolo.si ali na elektronskem naslovu prijava@zalepsosolo.si.

  Pogoji za sodelovanje šol:

  1. Za pristop k sodelovanju morajo OŠ najprej izpolniti in poslati elektronsko prijavnico, dosegljivo na naslovu www.zalepsosolo.si pod zavihkom “Prijavnica”. Najkasneje do 22. 11. 2019 je potrebno na elektronski naslov prijava@zalepsosolo.si poslati še izpolnjeno, podpisano in skenirano razpisno dokumentacijo, ki jo bo mentor projekta oz. kontaktna oseba šole prejela v priponki na svoj elektronski naslov po opravljeni e-prijavi. Ta prijavnica bo vsebovala opis projekta in ostale podatke, potrebne za izvedbo in jo sprejemamo izključno skenirano po elektronski pošti.
  2. Izbrana šola se zavezuje, da bo PRED izvajanjem projekta posnela trenutno stanje in izvajalcu natečaja poslala minimalno 10 različnih visokoresolucijskih in kakovostno narejenih fotografij in en kratek, maksimalno 2 minuti dolg filmček. Nato bo šola redno in v skladu s temi pogoji zagotavljala foto in video material za objavo na spletni strani projekta do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Minimum je mesečno narejenih vsaj 10 kakovostno narejenih fotografij ter en kratek filmček, iz katerega bo jasno razvidno stanje sprememb in polepšanja šolske notranjosti, okolice, vrta (stanje MED izvedbo in PO izvedbi).
  3. Zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) se OŠ zavezuje, da bo nosilec projekta (mentor) za udeležbo na natečaju »Za lepšo šolo«, foto in video material pripravil tako, da na njem nihče od sodelujočih učencev ne bo prepoznaven. Če bo mentor kljub vsemu posnel foto/video s prepoznavnimi obrazi otrok, se izbrana šola, ki bo prejela donacijska sredstva obvezuje, da bo v roku 10 dni zagotovila pisno soglasje starša oz. zakonitega zastopnika vsakega od sodelujočih otrok, razpoznavnega na foto/video material, in tudi pisno soglasje nosilca projekta (mentorja) za udeležbo na natečaju »Za lepšo šolo«, s tem povezano objavo foto in video materiala ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene natečaja in promocijo le-tega.
  4. Vsak mentor bo izpolnil soglasje za obdelavo osebnih podatkov, da ga lahko organizator natečaja Hiša idej d.o.o. obvešča o projektu ZA LEPŠO ŠOLO.
  5. S poslano elektronsko prijavo in nato še s podpisano natisnjeno razpisno dokumentacijo šola potrjuje, da so njene odgovorne osebe seznanjene s pravili in pravnimi pogoji sodelovanja, in da je bila nanje izrecno opozorjena, ter dovoljuje, da HIŠA IDEJ d.o.o., Pupinova ulica 4, 2000 Maribor, z namenom izvajanja natečaja “Za lepšo šolo” in promocijo slednjega, posreduje pridobljene podatke svojemu naročniku, podjetju Merkur trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, za te namene.
  6. Donator natečaja “Za lepšo šolo” je Merkur trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, ki bo z izbranimi 15 OŠ sklenil donatorsko pogodbo v materialni protivrednosti do 250 EUR z DDV. Sklenitev donatorske pogodbe in podpisana izjava o pridobitvi zahtevanih soglasij je pogoj za pridobitev donatorskih sredstev.

  Avtorske pravice

  Vsak mentor, ki v imenu prijavitelja pošlje fotografije izvajalcu natečaja jamči, da je fotografija, ki jo pošilja, njegovo samostojno avtorsko delo in da je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na tem avtorskem delu.

  Z oddajo fotografije mentor in prijavitelj na izvajalca brez nadomestila prenašata na njej vse materialne avtorske pravice od 22. člena do 33. člena ZASP, zlasti pa:

  • uporabo avtorskega dela v telesni obliki obsega, ki obsega tudi pravico reproduciranja,
  • uporaba avtorskega dela v netelesni obliki (priobčitev javnosti),
  • uporaba avtorskega dela v spremenjeni obliki,
  • uporaba primerkov avtorskega dela.

  Prijavitelj in mentor na izvajalca preneseta vse materialne avtorske pravice v celotnem njihovem obsegu, ne glede na število izdelanih primerkov in za vse poznane medije in tehnike uporabe v času prenosa pravic. Prenos materialnih avtorskih pravice je izključen, vsebinsko, časovno in teritorialno neomejen in s pravico do nadaljnjega prenosa na tretje osebe. Prijavitelj in mentor se iz naslova prenosa materialnih avtorskih pravic na izvajalca in drugih pravic avtorja odpovedujeta vsakršnim zahtevkom, z izjemo moralnih avtorskih pravic, ki so neprenosljive. Prijavitelj in mentor izvajalcu z oddajo fotografije izrecno zagotavljata, da fotografijo uporabljata in oddajata z vednostjo in privoljenjem fotografiranih oseb, da je dovoljenje fotografiranih oseb prostovoljno in dano za namen sodelovanja, da je soglasje fotografiranih oseb podano za dogovorjeni čas, način in namen objave, kot izhaja iz teh Pravil in pravnih pogojev. Dodatno zagotavljata, da bosta na poziv izvajalca nemudoma izročila tudi pisna privoljenja fotografiranih oseb. Prijavitelj in mentor sta izvajalcu odškodninsko odgovoren v primeru, da nista avtorja oddanega avtorskega dela, da z oddajo fotografije kršita predpise, ki urejajo področje intelektualne lastnine ali druge zakonske predpise in v primeru, da soglasij in dovoljenj fotografiranih oseb za dogovorjeni čas, način in namen objave, kot izhaja iz teh splošnih pogojev nimata. V kolikor iz razlogov kakor koli povezanih avtorsko pravico in dovoljenj fotografirane osebe izvajalcu nastane škoda ali je zoper njega začet sodni postopek, bosta tako prijavitelj kot mentor vanj vstopila in izvajalcu povrnila vsakršne stroške in škodo.

  Z izpolnjeno, podpisano in poslano prijavnico šola potrjuje, da v celoti sprejema pravila in pravne pogoje sodelovanja v projektu »Za lepšo šolo«. 

  Prijave na natečaj se zbirajo v dveh fazah: najprej v obliki elektronskih prijavnic preko spletne strani www.zalepsosolo.si in nato še preko v celoti izpolnjene in podpisane razpisne dokumentacije, prispele do vključno 22. 11. 2019. Upoštevane bodo le tiste prijavljene OŠ, ki bodo poslale obe prijavnici.

  Več informacij o natečaju in prijavi dobite na spletni strani www.zalepsosolo.si ali na elektronskem naslovu prijava@zalepsosolo.si.

   

  Pravni pogoji sodelovanja in varstvo osebnih podatkov:

  Natečaj izvaja podjetje Hiša idej d.o.o., Pupinova ulica 4, 2000 Maribor za naročnika Merkur trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo in obe družbi se zavezujeta, da bosta posredovane podatke varovali v skladu z zakonodajo in jih uporabljali ter računalniško obdelovali za namene projekta in promocije slednjega, s čimer se prijavitelj (Osnovna šola) strinja. Hkrati si Hiša idej, d.o.o. pridržuje pravico do spremembe natečajnih pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali druge narave. O poteku in morebitnih spremembah bo javnost obveščena na spletni strani www.zalepsosolo.si.

  PRAVILA IN PRAVNE POGOJE SODELOVANJA V JESENSKEM NATEČAJU ZA LEPŠO ŠOLO (november 2018) lahko najdete s klikom na ta tekst.

  error: Vsebina je zaščitena!!